Bookmark and Share


המורה שלנו: חיים
המוטו שלי: אמפטיה לא עולה כלום, אבל שווה המון. Una sonrisa no cuesta nada pero vale mucho.


התיאוריה של הוראת הספרדית (חלק 8)


עיקרון שביעי: לקרוא טקסטים
קריאת טקסטים היא כלי עזר לצורך רכישת אוצר מילים. היתרון של קריאת טקסטים כפול. ראשית, ניתן לקרוא טקסטים לבד (לתרגל דיבור תמיד צריך שותף). שנית, אוצר המילים נמצא בקונטקסט דבר המאפשר לימוד טוב יותר בהשוואה ללימוד מילים בודדות.

קריאת טקסטים היא כלי עזר לצורך רכישת אוצר מילים. הקוראימוס המכיל טקסטים בספרדית וקבצי קול ומלווה במילון האינטראקטיבי, המציע ללומד לא רק את תרגום המילה אלא גם את ההסבר למבנה הדקדוקי שלה.

בנוסף, בתוכנת לומדימוס-ברשת מוצעים ללומדים מאות טקסטים במגוון נושאים (סיפורים, אנקדוטות תרבותיות, שירה ועוד) מלווים גם הם במילים האינטראקטיבי.


         1       2       3       4       5       6       7       8       9         
www.maka.co.il – עבודה בחו"ל